FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU I NOWYCH TECHNOLOGII
Informacje o programach

Innowacje kluczem do sukcesu

Fundacja Wspierania Rozwoju i Nowych Technologii wyróżnia dyplomem i znakiem graficznym Lidera Nowych Technologii przedsiębiorstwa i instytucje generujące innowacje i cechujące się perspektywicznym myśleniem. Podmioty biorące udział w programie muszą wykazać się sukcesem rynkowym i wyrazistością.

więcej ...

Innowacje kluczem do sukcesu

Fundacja Wspierania Rozwoju i Nowych Technologii wyróżnia dyplomem i znakiem graficznym Lidera Nowych Technologii przedsiębiorstwa i instytucje generujące innowacje i cechujące się perspektywicznym myśleniem. Podmioty biorące udział w programie muszą wykazać się sukcesem rynkowym i wyrazistością.

Nie od dziś wiadomo, że aby pozyskać klienta, trzeba się wyróżnić. Rynek jest obecnie przesycony ilością oferowanych produktów i usług, często zresztą do siebie podobnych. Sukces na takim rynku odnieść mogą tylko ci, którzy wykażą się marketingową dalekowzrocznością.

Przychylność konsumentów względem przedsiębiorstwa przejawia się w akceptacji jego produktów, działań i organizacji pracy. Dobrze sformułowana misja przedsiębiorstwa oparta na innowacyjnych rozwiązaniach, czymś co odróżni ją od innych, jest podstawą budowania jej wizerunku. Dziś nie tylko produkt czy usługa mogą być innowacyjne. Nowością może być obecnie społeczna misja, kultura pracy czy sposób komunikacji. Innowacyjność to jeden z elementów budowania marki. Jeśli zbudujemy markę, zdobędziemy wizerunek, prestiż i tożsamość. Marka to struktura dynamiczna, dla której równie istotne jak sprzedaż są: metody zarządzania personelem, zaufanie klientów, jakość czy wspieranie nauki i kultury.

Szansę na tytuł Lidera Nowych Technologii mają firmy i instytucje państwowe: wprowadzające nowe produkty, nowoczesne usługi, procesy produkcyjne, rozwiązania informatyczne, nowatorskie metody zarządzania personelem czy innowacje marketingowe. Podstawowym kryterium oceny jest innowacyjność przedsięwzięcia i jej wpływ na rozwój, jakość i postęp w danej branży. Od nowoczesnych technologii i niestandardowych rozwiązań zależy też przecież rozwój wszystkich gałęzi przemysłu i usług.

Laureaci programu to przedsiębiorstwa o ustalonej pozycji na rynku, o precyzyjnie określonej wizji i jasno sprecyzowanej misji. Zdobycie Lidera Nowych Technologii wyróżnia firmy, daje im status przedsiębiorstw najnowocześniejszych, mających potencjał rozwojowy, odznaczających się innowacjami i kreatywnością, potrafiących zaskoczyć. To zewnętrze potwierdzenie jakości i reputacji firmy.

8 Forum Gospodarcze TIME

VIII FORUM GOSPODARCZE TIME

Jak pokonać barierę innowacyjności?

Celem tegorocznego 8 Forum Gospodarczego TIME jest promocja nowej jakości w myśleniu o przyszłości naszego kraju i dobrobycie społeczeństwa. Tematyka Forum będzie bezpośrednio nawiązywała do opracowanego przez Izbę – Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu.

więcej ...

VIII FORUM GOSPODARCZE TIME

VIII FORUM GOSPODARCZE TIME

Jak pokonać barierę innowacyjności?

Celem tegorocznego 8 Forum Gospodarczego TIME jest promocja nowej jakości w myśleniu o przyszłości naszego kraju i dobrobycie społeczeństwa. Tematyka Forum będzie bezpośrednio nawiązywała do opracowanego przez Izbę – Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu.

Na czym polega ta nowość? – przede wszystkim jest to pomysł na wydostanie się z pułapki jałowego sporu polityków na temat „Polski w ruinie” czy też „ciepłej wody w kranie”. To są kategorie pojęciowe fałszujące obraz rzeczywistości.

Nie jest ani tak źle, ani tak dobrze. Polska skutecznie wykorzystała historyczną szansę przeprowadzenia politycznych i gospodarczych reform, które wprowadziły ją na ścieżkę wzrostu. Zarazem jednak, w miarę upływu czasu widać, że dotychczasowe mechanizmy sprzyjające budowaniu naszej pozycji konkurencyjnej powoli się wyczerpują. Potrzebny jest nowy zastrzyk energii, nowy sposób myślenia i umiejętność oraz wyobraźnia, by skorzystać z okazji, jaką jest proces cyfryzacji.

Antyinnowacyjna polityka stanowi główną barierą hamującą rozwój gospodarczy Polski. Jest wspierana przez klasę polityczną, której interesy są związane z firmami kapitalizmu państwowego, kontrolowanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Jest źródłem konfliktu interesów przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, spowodowany nierównym traktowaniem obu sektorów w procesie rozdziału środków budżetowych przeznaczanych na innowacyjność i inwestycje.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) stoi na stanowisku, że główną barierą na drodze do wzrostu stopy życiowej i rozwoju gospodarczego kraju jest antyinnowacyjna polityka gospodarcza i społeczna. Polska zajmuje niezmiennie odległe miejsce w rankingu innowacyjności. Rezultatem tej polityki stabilnie wysokie bezrobocie, którego nie jesteśmy w stanie zmniejszyć poniżej granicy 10%, bardzo niski udział płac w PKB (ok. 35%) oraz ograniczenie tempa wzrostu PKB, w wyniku czego dystans pomiędzy poziomem życia obywateli Polski i wysokorozwiniętych krajów UE przestał się zmniejszać. Pogląd ten prezentujemy niezmiennie w wszystkich kontaktach w przedstawicielami administracji centralnej i w dokumentach programowych Izby. Negatywne skutki tej polityki są szczególnie widoczne w energetyce, gdzie antyinnowacyjność stała się programem działania.

Po latach nieskutecznych prób poprawy sytuacji, musimy sobie odpowiedzieć na następujące pytanie. Jak to jest możliwe, że przyjęta przez rząd polityka innowacyjnego rozwoju - mająca oparcie w uchwalonych przez rząd strategiach rozwoju, programach operacyjnych i deklaracjach politycznych, intensywnie popularyzowana przez media - nie przeszkadza w realizacji antyinnowacyjnej rzeczywistości decyzyjnej na gruncie polityki realnej?

Dotychczasowe analizy wskazują, że przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. KIGEiT podjęła trud konsolidacji wyników dotychczasowych badań i opracowania środków zaradczych. Pierwotnym źródłem antyinnowacyjności jest oparcie strategii transformacji lat 90-ych na kopiowaniu i ekstensywnych mechanizmach wzrostu, bazujących na eksploatacji taniej i dobrze wykształconej siły roboczej i rabunkowej gospodarce energetycznej. Zasoby te uległy wyczerpaniu, czego objawem politycznym jest powszechne dążenie do zmiany. Polacy nie chcą już być tanią siłą roboczą i nie chcą Polski w roli wyrobnika w europejskim podziale pracy. Odziedziczone po PRL nadmiarowe zasoby energetyki również uległy dekapitalizacji.

Po raz kolejny potwierdziła się zasada, że każde źródło sukcesu zawiera w sobie zalążek klęski. Bardzo skuteczna w latach 90-cyh strategia rozwoju gospodarczego oparta na kopiowaniu rozwiązań sprawdzonych w krajach wysokorozwiniętych stała się źródłem antyinnowacyjności. Mimo spowolnienia rozwoju, antyinnowacyjność ma nieuświadomione, ale istotne poparcie społeczne, więc polityka blokowania innowacyjnych rozwiązań w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego jest w pewnym sensie wyrazem oczekiwań społecznych. Pokolenie, które poniosło koszty społeczne transformacji podchodzi nieufnie to polityki wspierania zmian i postępu. Cyfryzacja, stanowiąca emanację innowacyjności, zrodziła wykluczenie społeczne słabiej wykształconej części społeczeństwa. 25 lat nienadążającej ze postępem gospodarczym polityki edukacji i kształcenia dorosłej części społeczeństwa pogłębiło trudności adaptacyjne istotnej części społeczeństwa. Jak dodamy do tego interesy klasy politycznej, wielkich spółek Skarbu Państwa, monopolistów i anachroniczny sposób wydatkowania środków na badania rozwój i innowacje, będziemy mieli w miarę pełny obraz przyczyn obserwowanego spowolnienia.

Przejawem antyinnowacyjnej polityki jest skuteczność lobbingu realizowanego przez branże kapitalizmu państwowego. Politycy wspierają nacisk medialny wywierany przez przestarzały technologicznie i strukturalnie kompleks paliwowo-energetyczny. Dzięki temu jest on zdolny do wymuszania na kolejnych rządach ciągle nowych dotacji niezbędnych dla utrzymania polityki stagnacji technologicznej i biznesowej. Zatem, mimo słabej kondycji ekonomicznej, jest siła polityczna zdolna do blokowania transformacji technologicznej energetyki i spowalniania całej gospodarki.

Dlatego zmiana kursu gospodarczego na innowacyjność jest tak trudnym wyzwaniem i trzeba przyjąć, że nie zdarzy się na mocy jednej światłej decyzji politycznej.

KIGEiT reprezentuje przemysł ICT - innowacyjną część polskiej gospodarki prywatnej, która ponosi główne koszty dotowania kapitalizmu państwowego. Z inicjatywy członków Izby powstał Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu, którego celem jest monitorowanie działań organów Państwa i domaganie się faktycznej realizacji polityki przestawiania gospodarki na innowacyjne tory rozwoju. Dlatego całe VIII Forum Gospodarcze TIME w całości poświęcimy praktycznym aspektom innowacyjnego kierunku rozwoju, jakim jest cyfryzacja wszystkich sektorów gospodarki. Poniżej przestawiamy główne tematy naszych tegorocznych obrad.

  1. Innowacyjna transformacja systemu zasilania gospodarki – spójny program cyfrowego kierunku energetyki systemowej, obywatelskiej i budownictwa.
  2. Jednolity rynek cyfrowy – szansa i wyzwania ekonomiczno-społeczne
  3. Cyfrowo zintegrowany kierunek rozwoju infrastruktury technicznej
  4. Spójność polityki gospodarczej w zakresie B+R+I ze strategią innowacyjnego rozwoju

Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu to apel do całego społeczeństwa, abyśmy poprzez swoje wybory, decyzje i codzienną aktywność świadomie i konsekwentnie realizowali prezentowany Program a tym samy dążyli do założonego celu.

Honorowy Patronat

Miło nam poinformować, że nasz program został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Aktualności

Aktualności

Set(h)

Wdrożenie systemu IT w firmie Südzucker – jak rodził się nasz pierwszy system IT dla branży Agro Krzysztof Bobran Prezes Zarzadu 16 lat temu jeden z członów zarządu ówczesnej cukrowni Ropczyce zwrócił się do mojej firmy Set(h) Systemy Informatyczne z zapytaniem czy możemy napisać oprogramowanie, które pozwoliłoby w sposób sprawny kontrolować ilości i jakość kupowanego surowca, a następnie kontrolować jego rozliczenie. Projekt był bardzo interesujący i od razu dość złożony, ponieważ surowiec w tamtym czasie był kupowany w 40 punktach, które były rozmieszczone w promieniu 180 km od Ropczyc. Wcześniej używane oprogramowanie wymagało wizyty na miejscu pracownika cukrowni Ropczyce – to oznaczało, że musiał on jeździć wkoło pomiędzy 40 punktami. W tym czasie uczyłem baz danych na Politechnice Rzeszowskiej, stąd cukrownia Ropczyce poprosiła właśnie mnie o konsultacje w zakresie wyboru systemu ERP. Zaproponowałem zastosowanie duńskiego systemu Concord, który aktualnie jest własnością firmy Microsoft. Był on używany przez cukrownię dość długo, natomiast nie miał on bardzo ważnej części związanej z kupnem surowca. Kontrakt podpisaliśmy w maju, a we wrześniu miała ruszać kampania. Mieliśmy więc 4 miesiące do uruchomienia wersji aplikacji, która pozwoliłaby szybko zbierać informacje z terenu i przesyłać je do działu surowcowego cukrowni Ropczyce, która z kolei mogła podejmować stosowne działania odnośnie zmniejszania/zwiększania ilości skupionego surowca w zależności od bieżącej sytuacji. System został napisany przez czteroosobowy zespół programistów pod moim nadzorem i rzeczywiście na przełomie września i października został on uruchomiony. W międzyczasie jeszcze zostało wykonane szkolenie pracowników, inspektorów, którzy nie byli dobrze przygotowani pod kątem informatyki, tzn. nie umieli posługiwać się komputerami – trzeba pamiętać, że to był rok 1999 i wielu pracowników (to były osoby ponad 50/60-letnie) na szkolenia przychodziło ze swoimi wnukami, którzy pomagali im pracować na laptopach (system w terenie pracował właśnie na laptopach). Zespół był utworzony z moich studentów, którzy będąc zatrudnionymi na umowy o dzieło, pisali prace dyplomowe, których tematy były tak skoordynowane przeze mnie, że w całości składały się na kompletny system, który mógł być dostarczony klientowi. Tym samym ludzie pracowali z podwójną energią, bo po prostu zależało im na tym, aby napisać jak najlepsze prace i jednocześnie byli ciekawi czy to się uda wykorzystać w praktyce. Faktem jest, że finalnie napisali oni prace magisterskie, a dwie z nich zostały nawet nagrodzone – jedna z nich w konkursie firmy Base na najlepsza pracę magisterską napisaną w technologii base, a druga przez Wydział Elektrotechniki naszej uczelni. „Największą zaletą systemu Plantator jest wzrost poziomu zarządzania i organizacji gospodarką surowcową w obu zakładach. Konsultanci firmy SI SET(H) terminowo i rzetelnie udzielali wsparcia zarówno podczas zmian i dostosowań systemu do zmieniającego się otoczenia prawnego i biznesowego, jak i na poziomie codziennej pracy z użytkownikami.” Wojciech Krause Menedżer ds. Rozliczeń plantatorskich i organizacji Nordzucker Polska Tak się rodził pierwszy system dla branży agro firmy Set(h). Ja już miałem dość spore doświadczenie odnośnie baz danych, umiałem się poruszać w tematyce związanej z replikacją baz danych, a mechanizm replikacji został w pełni wykorzystany w tym projekcie, dzięki czemu informacje o skupie buraków z punktów rozproszonych trafiały w czasie praktycznie rzeczywistym (opóźnienie było rzędu 2-5min) z punktów skupu do działu surowcowego, gdzie dyrektor surowcowy mógł oglądać bieżące stany skupionych buraków w poszczególnych punktach. Miał do tego specjalny wykres słupkowy, który co parę minut się odświeżał. O naszych działaniach pojawił się nawet artykuł w popularnym wówczas piśmie Computer World, gdzie jeden z rozdziałów nosił nazwę „Burak z internetu”. To była wtedy zupełna nowość, że poprzez internet z punktów zdalnych dane były transmitowane do centrali. System się na tyle spodobał ówczesnym i późniejszym właścicielom cukrowni, że postanowiono wykorzystać go w kolejnych cukrowniach. Chwilę potem mieliśmy już system, który funkcjonował w 4 cukrowniach, potem dołączyła do tego cukrownia Strzyżów i cała część cukrowni ze wschodniej części kraju, które przejęła firma Südzucker używając jednego wspólnego systemu informatycznego do wspierania informacji o skupionym surowcu. Potem okazało się, że Südzucker nabył również cukrownie na zachodzie i południowym zachodzie kraju i 16 kolejnych cukrowni dołączyło do użytkowników naszego systemu. Jednocześnie nastąpił czas, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. To był dla nas bardzo ważny moment: w 2005 roku musieliśmy przepisać i przystosować nasz system do wymogów regulowanego rynku cukru w Unii. Regulacja była opisana prawnie w ramach wspólnej polityki rolnej - Common Agriculture Politics. Żeby się dowiedzieć co konkretnie trzeba zrobić i żeby system dobrze pasował do założeń kontrolowanego rynku cukru, zorganizowaliśmy dwie konferencje, w których uczestniczyły koncerny cukrowe, które już w tym czasie używały naszego systemu. Do 2004 roku, czyli po 5 latach od rozpoczęcia naszej aktywności w branży agro, jeszcze zanim Polska wstąpiła do Unii, system był już wykorzystywany przez trzy koncerny cukrownicze, czyli Südzucker, Nordzucker oraz British Sugar Oversize. Ten ostatni wyprowadził się z Polski około 2009 roku, ale też uczestniczył w procesie transformacji w Polsce. Obydwie konferencje były organizowane przez nas i były odpłatne, czyli uczestnicy konferencji wpłacali daną kwotę, natomiast my przygotowywaliśmy cykl kilku referatów związanych z zagadnieniami, które były rozwiązywane przez nasz system. Pierwsza taka konferencja miała miejsce w 2002 roku w Ustrzykach Górnych, a więc w czasie gdy dopiero się rodziły pomysły i było wiadomo, że w niedługim czasie Polska trafi do UE. Odbył się wtedy panel dyskusyjny, na którym przedstawiciele koncernów cukrowniczych mogli wyrażać swoje zdania na temat tego co już mają w naszym systemie i na temat tego czego by oczekiwali. W przypadku koncernów cukrowniczych nie trudno było zorganizować takie konferencje, bo rynek cukru jest geograficznie podzielony i koncerny ze sobą nie konkurowały.
13 Jun 2016

AgroTom

Firma AGRO – TOM powstała w 2005 roku i prowadzi produkcję maszyn rolniczych, kładąc szczególny nacisk na jakość wykonania naszych produktów. Posiadamy bogate zaplecze projektowe i produkcyjne, co pozwala nam: ZAPROJEKTOWAĆ, WYKONAĆ, WDROŻYĆ oraz SERWISOWAĆ nasze maszyny. Jesteśmy konkurencyjną firmą w stosunku do firm krajowych jak i zagranicznych o pokrewnym profilu produkcji Nagrody i wyróżnienia: „MASZYNA ROLNICZA ROKU 2015” Konkurs organizowany przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań Wyróżnienie w konkursie otrzymał Kompaktowy agregat uprawowy UPH produkowany przez AGRO-TOM Tomasz Kaniewski w Pogorzeli. Konkurs „Produkt o standardzie europejskim” 2015 – nagroda Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu – Nagrodę otrzymał Ciężki agregat Talerzowy – GT CERTYFIKAT „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2015
02 Jun 2016

Clima Gold

Wentylacja i klimatyzacja Clima Gold jest polską firmą, produkującą nowoczesne i energooszczędne centrale wentylacyjne, wyposażone w kompletną automatykę sterującą. Jesteśmy grupą zdolnych, ambitnych ludzi, która tworzy i wdraża nowe rozwiązania w dziedzinie wentylacji, klimatyzacji i automatyki. Naszym celem jest przekazanie Państwu specjalistycznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, obsługujących zarówno pomieszczenia ogólnego przeznaczenia, tj. obiekty handlowe, usługowe, bankowe, biurowe, hale sportowe i inne, jak również pomieszczenia o wyższych wymaganiach higienicznych, jak obiekty szpitalno – laboratoryjne, baseny, obiekty przemysłowe itp. Mając na uwadze, przede wszystkim ludzi, dla których tworzymy ciche urządzenia, zapewniające komfort, dobre samopoczucie i zdrowie, nie zapominając, tym samym, o maszynach i aparaturze, które muszą pracować w niezawodnych warunkach. Głównym priorytetem jest dla nas tworzenie takich rozwiązań, które zapewnią w każdym otoczeniu optymalne warunki do pracy, zabawy oraz wypoczynku. Oferta: OPTIMA - Uniwersalna sekcyjna centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna OPTIMA KRYSZTAŁ - Sekcyjna centrala w wykonaniu higienicznym OPTIMA TURKUS - Sekcyjna centrala w wykonaniu basenowym OPTIMA SPEC - Sekcyjna centrala w wykonaniu specjalnym OPTIMA ECO SILENT - Sekcyjna centrala w wykonaniu energooszczędnym i cichym OPTIMA TOP - Centrala dachowa-bezkanałowa OPAL - Centrala wentylacyjna podwieszana TOPAZ - Aparat grzewczo-wentylacyjny PURO - Centrala modułowa higieniczna AUTOMATYKA NAWIEWNIKI - Strop nawiewu laminarnego APARAT RECYRKULACYJNY - OPTIMA REC Clima Gold Sp. z o.o. ul. Dolna 23 84-230 Rumia NIP: 588-22-14-851 Tel.: +48 501 939 638 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. http://www.climagold.com
01 Jun 2016

Automatech

Automatech jest polską, specjalistyczną firmą inżynierską z ponad 20-letnim doświadczeniem w działalności na rynku automatyki przemysłowej w kraju i za granicą. Prowadzimy sprzedaż komponentów automatyki przemysłowej, a także oferujemy szeroki wachlarz profesjonalnych usług inżynierskich. Wśród aplikacji i rozwiązań, które dostarczmy, znajdują się między innymi: Wizyjne stanowiska kontroli jakości Laserowe stanowiska znakujące Telemetryczne pomiary wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych Układy kontroli zużycia energii i innych parametrów w zakładach przemysłowych Audyty bezpieczeństwa maszyn Dostosowanie maszyn do wymogów EU pod kątem bezpieczeństwa Projektowanie i wykonanie szaf sterowniczych Budowa maszyn i urządzeń Budowa kompletnych układów sterowania urządzeniami Inne rozwiązania techniczne tworzone specjalnie pod konkretne zastosowania przemysłowe Kadra inżynierska firmy Automatech posiada bardzo bogate doświadczenie w budowie różnorodnych aplikacjach automatyki przemysłowej. Znaczna część rozwiązań, które tworzymy dedykowana jest dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb przemysłowych naszych klientów. Realizowane przez nas projekty są z tego powodu niepowtarzalne i mają w większości charakter prototypowy. Firma prowadzi własne prace badawcze nad technicznymi i fizycznymi możliwościami rozwiązania postawionego problemu. W naszej ofercie znajdują się także gotowe i sprawdzone rozwiązania techniczne powstałe na bazie wiedzy i wieloletnich doświadczeń. Realizowane przez nas wdrożenia powstają przy zastosowaniu produktów czołowych światowych producentów takich jak: Pilz, Omron, Panasonic, Bernstein, Benedict, Emotron, ASM, Pfannenberg, Tele, Schneider Electric, SAE, Siemens.
17 May 2016

ViDiS

ViDiS SA – stawia na monitory interaktywne i inne najnowsze rozwiązania dla sektora edukacji Rola wyspecjalizowanego dystrybutora sprzętu prezentacyjnego reprezentującego w Polsce wiele światowych marek zobowiązuje. Przede wszystkim do śledzenia najnowszych trendów i rozwiązań, które kształtują świadomość użytkowników. ViDiS SA jest twórcą - obecnej na rynku od 2007 roku – marki Avtek. Charakteryzuje ją połączenie wysokiej jakości z rozsądną ceną. Od momentu wprowadzenia marki już ponad 100.000 urządzeń z logo Avtek działa na polskim rynku, a marka otrzymuje wiele prestiżowych wyróżnień. Do najbardziej popularnych grup produktowych należą bez wątpienia ekrany projekcyjne oraz tablice i monitory interaktywne. Te ostatnie coraz częściej są wybierane do szkolnych pracowni oraz małych i średnich sal konferencyjnych. Choć jest to zgodne z trendem wyraźnie widocznym w zachodniej Europie, to bardzo dobre wyniki sprzedaży monitorów interaktywnych z serii Avtek TouchScreen Pro w 2015 roku przerosły nawet prognozy ViDiSu. Monitory interaktywne to przede wszystkim urządzenia bardzo trwałe i funkcjonalne. Mogą pracować nawet 50.000h, co przekłada się na ponad 15 lat intensywnej pracy. Jak przystało na urządzenia oparte o system Android działają nawet bez podłączenia komputera. Wbudowana przeglądarka internetowa pozwala na korzystanie z zasobów internetu. Można korzystać z funkcji nanoszenia notatek na dowolny obraz czy też używać monitora jako tablicy kopiującej czy interaktywnej (Note-ON-it). Avtek TouchScreen Pro posiada także wbudowany odtwarzacz multimediów i plików MS Office. Na wygodę użytkowania składa się wiele elementów, takich jak fabryczna prekalibracja monitora, dzięki której sprzęt jest gotowy do użycia natychmiast po podłączeniu. Urządzenie jest w pełni zgodne z systemami Windows 8 i 10, a szczególnie ich dotykowymi funkcjami. Matowa powierzchnia monitora eliminuje większość refleksów zewnętrznego światła, dzięki czemu oferuje on doskonałą widoczność obrazu w każdych warunkach. Technologia pozycjonowania w podczerwieni wykorzystująca nowy algorytm odczytu i przesyłania danych, pozwala na wyższą rozdzielczość, precyzję i dokładność. Avtek TouchScreen Pro to połączenie wysokiej klasy monitora LCD o rozdzielczości Full HD (lub UItra HD dla 84”) i podświetleniu LED z funkcją dotykową. Już w najbliższym czasie firma wprowadzi na rynek przenośne laboratoria do przeprowadzenia doświadczeń na lekcjach fizyki, chemii czy biologii. Popyt na tego typu produkty będzie dodatkowo stymulował sprzedaż wizualizerów również obecnych w ofercie ViDiS SA. Są to urządzenia, które umożliwią nagrywanie i wyświetlanie doświadczeń za pomocą projektora. ViDiS SA (www.vidis.pl) reprezentuje w Polsce następujące światowe marki: AVer (wizualizery oraz systemy do wideokonferencji), Avtek (ekrany projekcyjne, monitory i tablice interaktywne, uchwyty do projektorów, piloty i akcesoria prezentacyjne), Aqualite (monitory pogodoodporne), Casio (projektory Laser&Led), CTOUCH (monitory interaktywne oraz akcesoria), DEFENZO (głośniki bezprzewodowe, powerbanki), EVOKO (system rezerwacji sali konferencyjnych oraz zestawy do audiokonferencji), GBC (oprawa i laminacja dokumentów), JUST LAMPS (lampy do projektorów wszystkich marek), LUMENS (wizualizery i kamery PTZ), Kensington (akcesoria komputerowe), MasterLock (sejfy i kasety), Neets (systemy sterowania salami konferencyjnymi) NOBO (komunikacja wizualna: ekrany, tablice, wskaźniki), PLUS Vision (elektroniczne tablice kopiujące), QOMO (monitory i tablice interaktywne, systemy do testów), Rexel (niszczarki, trymery, gilotyny, zszywacze, dziurkacze, produkty do organizacji dokumentów), RM Easiteach (oprogramowanie do monitorów i tablic interaktywnych), Safescan (liczarki monet i banknotów oraz testery, systemy ewidencji czasu pracy), SentrySafe (sejfy i kasety), SMS (wysokiej jakości uchwyty i statywy do sprzętu prezentacyjnego), Smart Metals (uchwyty i statywy do monitorów wielkoformatowych), VISION (systemy instalacyjne Techconnect), ViewSonic (projektory, monitory), VIVITEK (projektory i rozwiązania bezprzewodowe). Firma jest właścicielem portali www.multimediawszkole.pl, www.interaktywne.pl oraz organizatorem Ogólnopolskiego konkursu „Klasa ze snów” www.klasazesnow.pl ViDiS prowadzi także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów AVer, Vivitek, Qomo, Lumens, ACCO, Avtek, Casio. ViDiS SA jest również laureatem następujących nagród i wyróżnień: Gepard Biznesu 2011, 2012, 2015 – nadana przez Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Klub Gepardów Skrzydła Biznesu 2011 (woj. dolnośląskie) – nadany przez Dziennik Gazeta Prawna Gazela Biznesu 2011, 2012, 2015 – nadany przez Dziennik Puls Biznesu
04 May 2016

ECO-PALNIK

W firmie Eco-palnik zajmujemy się produkcją palników pelletowych do kotłów centralnego ogrzewania oraz procesów technologicznych. W ofercie mamy się urządzenia o szerokim zakresie mocy nominalnej od 15 kW do 1MW. Systematycznie powiększamy gamę produktów o nowe konstrukcje, innowacyjne rozwiązania i większe moce urządzeń, nawet do 4 MW. Mamy wiele opatentowanych wynalazków oraz wzorów użytkowych, które zapewniają dużą konkurencyjność naszych produktów na rynku międzynarodowym. Zdobywamy corocznie wyróżnienia branżowe, w tym nagrody Targów Poleko, tytuł Ekoinporacje 2015, a w tym roku nagrodę Lidera Nowych Technologii 2016. Szczególnie dumni jesteśmy z palników Uni-Max, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem naszych Klientów. Palniki serii Uni-Max to urządzenia przeznaczone do automatycznego spalania pelletu w istniejących kotłach C.O. Urządzenia pozwalają na modernizacje kotłów na węgiel i inne paliwa stała, przyczyniając się do ochrony środowiska i podniesienia komfortu ogrzewania. Montaż odbywa się w drzwiczki kotła. Eco-palniki z serii UNI-MAX są wyposażone w zespół segmentowego ruchomego rusztu w postaci wysuwanej do czyszczenia szuflady - rozwiązanie chronione prawem patentowym. Posiadają one również wykładkę ceramiczną - która stabilizuje warunki spalania. Palniki mają łatwy system czyszczenia i konserwacji oraz kontroli stanu paleniska - bez użycia narzędzi. Palniki serii UNI-MAX są w stanie spalić prawie każdy rodzaj pelletu dostępny na rynku, zarówno pellet dobrej jakości, klasy DIN, DIN+ jak i pellet jakości przemysłowej, agropellet oraz drobną, suchą, sypką biomasę. Urządzenia mają bardzo wysoką sprawność i niską emisję spalin. Dzięki zastosowanej funkcji modulacji mocy, palnik spala tylko tyle opału jakie jest zapotrzebowanie obiektu na ciepło. niski pobór energii elektrycznej - klasa energetyczna A+. Opis działania: Z zasobnika na pellet, podajnik podaje pellet za pomocą mechanizmu ślimakowego. Pellet poprzez odgiętkę, klapę przeciwpożarową wpada do urządzenia. W urządzeniu znajduje się wewnętrzny podanik, który podaje materiał palny na palenisko urządzenia. Grzałka ceramiczna zapala porcję pelletu w ciągu 2 minut. Urządzenie pracuje z mocą maksymalną do momentu osiągnięcia zadanej temperatury kotła. Następnie palnik wchodzi w fazę bezstopniowej modulacji, co oznacza, że spala się tylko tyle opału ile potrzeba. Palnik ma wbudowaną funkcję autoczyszczenia, dzięki której utrzymana jest wysoka kultura pracy urządzenia. Ceramiczna komora spalania podnosi jakość spalania. Eco-palnik w wersji UNI-MAX dostępny jest w dwóch konstrukcjach: w mocach 25, 40, 50, 60, 70, 80 kW w mocach 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000 kW i więcej. Zalety: dobre spalanie pelletów również gorszej jakości (przemysłowych) oraz drobnej suchej biomasy możliwość zastosowania w już działających w kotłowniach do pieców wszystkich rodzajów: węglowych, drzewnych, olejowych, parowych, procesów technologicznych szeroki wybór mocy od 25 kW do 1 MW (wkrótce do 4 MW) dedykowanie do stałej zabudowy dzięki czemu palniki nie wymagają demontażu do czyszczenia i konserwacji ekologiczność, niska emisja spalin, podniesiona jakość spalania dzięki ceramicznej komorze spalania modulacja mocy – palnik spala tyle opału jakie jest zapotrzebowanie na ciepło ponad 50% oszczędności w stosunku do ogrzewania olejem opałowym niski pobór energii elektrycznej - klasa energetyczna A+ Eco-palnik ZPD Skiepkoul. Kolejowa 33, 29-100 Włoszczowatel. 41/ 39 45 518, 692 912 797e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
27 Apr 2016

Patron - Polska Izba Handlu

Patron Wspierający: Polska Izba Handlu Polska Izba Handlu jest branżową izbą gospodarczą handlu detalicznego. Zrzeszamy obecnie około 30 000 sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz firmy z otoczenia FMCG, a także firmy usługowe. Działając na rynku od 1997 roku staliśmy się najszerszą reprezentacją handlu detalicznego i usług w Polsce. Jesteśmy obecnie jednym z kluczowych partnerów społecznych w procesie tworzenia prawa. Cały czas bierzemy udział w konsultacjach projektów ustaw, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji parlamentarnych. Współprzewodniczymy także Radzie Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług przy Ministerstwie Gospodarki. Posiadając licencję lobbingową MSW, jesteśmy w stanie w sposób czynny włączać się w procesy legislacyjne i niejednokrotnie składaliśmy naszej projekty ustaw. Poszerzając cały czas zespół ekspercki, wdrażając nowe usługi, oraz rozwijając komunikację i prowadząc bardzo aktywne działania w obszarze Public Relations staramy się zapewniać naszym firmom członkowskim coraz pełniejszą ofertę współpracy. Obecne obszary świadczonych przez nas usług: Komunikacja o działaniach firm członkowskich Szkolenia Wsparcie budowy wizerunku Wsparcie działań legislacyjnych Organizacja imprez Integracja środowiska Działalność informacyjna dotycząca handlu i usług Działania w zakresie komunikacji realizujemy w oparciu o bazę mediów, firm i organizacji. Obecnie jesteśmy jedną z głównych i najbardziej opiniotwórczych organizacji w zakresie handlu detalicznego oraz usług, co potwierdza ilość publikacji w mediach cytujących nasze dane i stanowiska oraz udział w licznych konferencjach i targach branżowych. Współpracując z agendami rządowymi, organizacjami międzynarodowymi, instytutami badawczymi, mediami, innymi organizacjami gospodarczymi jesteśmy wiarygodnym i sprawdzonym partnerem dla wszystkich firm i organizacji, którym zależy na własnym sukcesie oraz rozwoju gospodarczym kraju. Zachęcamy Państwa do umówienia się na spotkanie, podczas którego bliżej przedstawimy działalności Izby, a także wspólnie zastanowimy się nad działaniami, które mogą przynieść korzyść Państwa firmom czy organizacjom. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 440 83 23
16 Mar 2016

Patron - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań. Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej. - Zwiększając zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową i korzystając z efektów prac naukowców polscy przedsiębiorcy mogą zapewnić sobie ścieżkę dynamicznego rozwoju i długotrwałą przewagę konkurencyjną. Chcemy wspierać polskie firmy w realizacji tych celów. Mamy ku temu odpowiednie środki, a nasza szeroka i zróżnicowana oferta odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw o różnej wielkości i z różnych branż. Wsłuchując się w głos naszych partnerów znacząco uprościliśmy procedury konkursowe, m.in. upraszczając składanie wniosków i skracając czas wydawania decyzji. Jednocześnie prowadzimy konkursy ułatwiające uczelniom i jednostkom naukowym zwiększanie ich możliwości reagowania na zapotrzebowanie ze strony gospodarki - mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W 2016 roku NCBR ogłosi 25 konkursów (nie licząc konkursów w ramach programów międzynarodowych), a połowa z nich to nowe propozycje adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i uczelni i jednostek naukowych. Większość konkursów będzie przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków w pierwszym z nich, ogłoszonym już w grudniu zeszłego roku konkursie poddziałania 1.1.2, tzw. „Demonstratorze”, właśnie się rozpoczął i potrwa do końca lutego. Na wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów NCBR przeznaczył 500 mln zł. Drugi konkurs, z takim samym budżetem, Centrum ogłosi jesienią. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie także w ramach trzech konkursów adresowanego do nich poddziałania 1.1.1, tzw. „szybkiej ścieżki”, której celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Jeden z nich - to nowość w ofercie Centrum - będzie przeznaczony dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Łączny budżet tych konkursów to ponad 2 mld zł. Z kolei w ramach działania 1.2 uruchomione zostaną dwa nowe programy sektorowe. Ustanowione na wniosek zrzeszeń przedsiębiorców (stowarzyszeń, fundacji, izb gospodarczych, itp.) odpowiadają na konkretne, zdiagnozowane potrzeby sektorów przy uwzględnieniu ich potencjału rozwojowego. Nabór wniosków w adresowanym do branży chemicznej programie INNOCHEM rozpocznie się już 1 lutego, a w skierowanym do innowatorów z przemysłu włókienniczego InnoTextile planowany jest dwa miesiące później. Na wsparcie prac B+R w tych sektorach NCBR przeznaczył 180 mln zł. Jednocześnie Centrum będzie rozwijało współpracę z partnerami z poszczególnych branż w ramach wspólnych przedsięwzięć, m. in. z Synthos S.A., PGE czy PKP Cargo S.A. W ramach PO Inteligentny Rozwój NCBR ogłosi także trzy nowe konkursy skierowane do konsorcjów składających się z jednostek naukowych i przedsiębiorców oraz jednostek naukowych: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (Poddziałanie 4.1.1), Regionalne agendy naukowo-badawcze (Poddziałanie 4.1.2), Programy badawcze wirtualnych instytutów (Poddziałanie 4.1.3). Przeprowadzi również drugi konkurs poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne. NCBR będzie także kontynuowało nowatorskie programy BRIdge Alfa i BRIdge VC, w ramach których we współpracy z wyłonionymi partnerami - funduszami wysokiego ryzyka - zaoferuje publiczno-prywatne wsparcie najbardziej innowacyjnym projektom. W ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój NCBR w 2016 roku ogłosi 7 konkursów. Uczelnie będą mogły się ubiegać m.in. o środki na wzmocnienie kształcenia na uczelniach przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych, na działania włączające pracodawców w nowe programy kształcenia, na poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia oraz na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni, np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wśród nowych programów, które zostaną uruchomione w 2016 roku znajduje się także E-Pionier, który będzie realizowany jako pilotaż w ramach PO Polska Cyfrowa. Celem tego pierwszego w Polsce programu zakładającego finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement) jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie również kontynuowało realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które zostały przygotowane w oparciu o Krajowy Program Badań. W II kwartale 2016 roku o wsparcie będzie można się ubiegać w III konkursie adresowanego do konsorcjów naukowych programu BIOSTRATEG oraz w I konkursie nowego programu TECHMATSTRATEG, którego celem jest wspieranie prac B+R w dziedzinie technologii materiałowych. NCBR ogłosi także konkursy w służącym wspieraniu młodych naukowców programie LIDER oraz programie Go_Global.pl, którego celem jest wspieranie innowacyjnych polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach światowych. Nabór wniosków w pierwszym z nich rozpocznie się 14 stycznia i potrwa do 14 marca, a na młodych liderów polskiej nauki czeka 40 mln zł. Z kolei innowacyjne firmy stawiające na podbój zagranicznych rynków będą mogły ubiegać się o wsparcie z NCBR w ramach Go_Global.pl od kwietnia. W 2016 roku NCBR ogłosi także kolejny konkurs w obszarze B+R na rzecz bezpieczeństwa państwa.
17 Feb 2016

ArCADiasoft

Firma ArCADiasoft Chudzik sp. j. jest polską firmą działającą na rynku oprogramowania dla budownictwa, architektury i instalacji od 1997 roku, posiadająca najszerszą ofertę dla tych branż. Jej autorskie programy to rozwiązania przydatne w codziennej pracy inżyniera, proste i intuicyjne, przemyślane w najmniejszym detalu, a jednocześnie technicznie oparte o najnowocześniejszą technologię. Od wielu lat pracujemy nad będącym wizytówką firmy systemem ArCADia BIM, który w swoich założeniach opiera się na idei BIM (Building Information Modeling) i tym samym pozwala na gromadzenie, aktualizowanie i wprowadzanie kompleksowej informacji o budynku do bazy danych już w momencie projektowania. Baza ta umożliwia czerpanie dowolnej informacji w każdej chwili na etapach projektowania, budowy i eksploatacji budynku. Pierwszy element tego systemu, ArCADia-ARCHITEKTURA, został przez nas dołączony do ArCADia-INTELLICAD jako narzędzie architektoniczne. Zaawansowane wsparcie poszczególnych branż jest realizowane sukcesywnie w postaci kolejnych elementów, takich jak np.: ArCADia-START, ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE czy też aplikacji przeznaczonych dla branży elektrycznej, jak np. ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE. Programy te korzystają ze wspólnej bazy danych o obiektach budowlanych, umożliwiając pełną współpracę między poszczególnymi branżami oraz wymianę informacji i projektów w ramach systemu, jak również poza nim. Aplikacje ArCADia BIM obsługują format IFC, który pozwala na współpracę z takimi programami jak np. Allplan, ArchiCAD czy Revit. ArCADiasoft jest w Polsce jedyną firmą piszącą oprogramowanie dla technologii BIM i bezsprzecznie największym producentem oprogramowania dla budownictwa w Polsce. Od czasu, gdy na rynek zostały wprowadzone pierwsze moduły systemu ArCADia, czyli od roku 2008, liczba ich użytkowników sukcesywnie rośnie. Obecnie jest to już kilkadziesiąt tysięcy licencji wydanych na poszczególne programy systemu. Poza systemem ArCADia BIM, najbardziej znanym spośród autorskich programów produkcji ArCADiasoft jest ArCADia-TERMO, wielokrotnie nagradzany (Godło TERAZ POLSKA 2010, Złoty Medal MTB BUDMA 2009 oraz wiele innych nagród i wyróżnień) program służący do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także do wykonywania audytów energetycznych i remontowych. Po latach, z perspektywy czasu okazał się być bez wątpienia najpopularniejszym programem tego typu na rynku. Tworzymy również oprogramowanie na zamówienie. Dzięki temu, że możemy wykorzystać już posiadane oprogramowanie oraz zdobyte w ten sposób doświadczenie, nasze rozwiązania są pewne, sprawdzone i przystępne cenowo. Zaufały nam już między innymi takie firmy jak: SANITEC-Koło, HENKEL Polska, BlackRedWhite, Balma, Jarocin, PAROC, Maxit-OPTIROC, Wydawnictwo MURATOR, Pfleiderer, Stropex, REHAU czy PURMO. ArCADiasoft w swojej codziennej działalności nie zapomina o zaangażowaniu społecznym. Współpracuje z ponad czterdziestoma uczelniami wyższymi kształcącymi na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria lądowa, inżynieria środowiska, budownictwo energooszczędne, elektryczny i pokrewnych, wyposażając ośrodki akademickie we w pełni funkcjonalne szkoleniowe wersje programów dla budownictwa, a także szkoląc studentów i wykładowców. Dzięki nam kilka tysięcy studentów bezpłatnie otrzymuje programy z licencjami edukacyjnymi na pełne wersje naszych programów. Pomagamy również innym, wspólnie z INTERsoft sp. z o.o. subwencjonując instytucje opiekujące się dziećmi i młodzieżą, wspieramy też inicjatywy sportowe, sponsorując drużyny niepełnosprawnych koszykarzy na wózkach oraz siatkarskich drużyn juniorskich klubu sportowego WIFAMA. Schemat systemu ArCADia BIM
12 Jan 2016

Buderus

Buderus Liderem Nowych Technologii® 2016 Grupa Bosch Thermotechnik GmbH, do której należy marka Buderus, to największy producent systemów grzewczych w Europie z siecią dystrybucyjną na całym świecie. Buderus to marka gwarantująca jakość, trwałość, niezawodność i doświadczenie. Buderus zapewnia kompleksową ofertę systemów grzewczych o mocy od 2,5 kW do 1 850 kW. Oferta Oferta handlowa Buderusa obejmuje bardzo szerokie spektrum urządzeń. Do najważniejszych kategorii produktowych należą: Kotły gazowe: kondensacyjne oraz konwencjonalne Kotły na paliwa stałe: z załadunkiem ręcznym lub podajnikiem automatycznym Kotły olejowe: kondensacyjne oraz konwencjonalne Kotły średniej i dużej mocy: żeliwne i stalowe Gazowe przepływowe podgrzewacze c.w.u. dużej mocy Kolektory słoneczne: płaskie oraz próżniowe a także pakiety solarne Pompy ciepła: powietrzne, gruntowe oraz do przygotowania c.w.u. Klimatyzacja Rekuperacja Grzejniki Zbiorniki: zasobniki c.w.u., podgrzewacze c.w.u., bufory c.o. Bloki energetyczne Systemy regulacji i zdalnego sterowania Osprzęt do instalacji grzewczych Nagrodzone urządzenie Logavent HRV2 to centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, która zapewnia w budynku świeże i czyste powietrze przez całą dobę. Dzięki skutecznym filtrom oczyszcza je również z pyłków i kurzu. Nowy system marki Buderus pomaga także oszczędzać: jego częścią jest wydajny wymiennik ciepła, który w zimie przekazuje ciepło z powietrza odprowadzanego do powietrza doprowadzanego bez mieszania tych dwóch strumieni. Dzięki temu nawet 90% ciepła wraca do pomieszczeń wraz ze świeżym powietrzem, co pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania. Natomiast w letnie noce, gdy temperatura wewnątrz pomieszczeń jest wyraźniej wyższa od temperatury na zewnątrz, system zapewnia dopływ przyjemnego, chłodniejszego powietrza do budynku dzięki załączającemu się automatycznie obejściu (by-pass). Urządzenia Logavent marki Buderus są dostępne w trzech wariantach: HRV2-140 dla domów szeregowych, oferujący nominalną wydajność przepływu do 140 metrów sześciennych na godzinę (m³/h); HRV2-230 dla domów jednorodzinnych oferujący nominalną wydajność przepływu 230 m³/h; HRV2-350 dla większych domów jednorodzinnych oferujący nominalną wydajność przepływu do 350 m³/h. Obliczona sprawność odzysku ciepła (EN 13141-7) wynosi we wszystkich modelach ok. 90%. Wszystkie przyłącza wentylacyjne są wyprowadzone do góry, co ułatwia projektowanie oraz podłączenie urządzeń do systemu dystrybucji powietrza w budynku. Zasysanie powietrza z zewnętrz i oddawanie powietrza może odbywać się - do wyboru - przez przyłącza po prawej lub po lewej stronie obudowy. Centrala wentylacyjna Logavent jest standardowo wyposażona w nagrzewnicę wstępną zabezpieczającą pracę wymiennika ciepła przed zamarznięciem, nawet przy ujemnych temperaturach powietrza na zewnątrz. Logavent HRV2 można w łatwo ustawić i dostosować do własnych preferencji. Sterowanie centrali wentylacyjnej może odbywać się na trzy sposoby. Pierwszą opcją jest regulator wbudowany w urządzenie, który zapewnia ustawienie najważniejszych funkcji urządzenia. Szerszy zakres ustawień dostępny jest za pomocą bezprzewodowego pilota RCV, oferowanego w wyposażeniu dodatkowym. Do sterowania możemy też wykorzystać bezpłatny program komputerowy Configuration Tool umieszczony na stronie internetowej Buderus. Po podłączeniu komputera do urządzenia można za jego pomocą skonfigurować programy czasowe, dokonać regulacji wielu ustawień, ale też - śledzić historię zmian wszystkich mierzonych parametrów na zainstalowanych czujnikach (np. temperatur). Configuration Tool oferuje również poziom dostępu dla Instalatora, co ułatwia kalibrację urządzenia po jego zainstalowaniu. Robert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa infolinia: 801 777 801 www.buderus.pl
12 Jan 2016

DrukujE-mail

Partnerzy / Katalog

Organ Wspierający - IZTECH

iztech1

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii powstała w 2008 r. W odróżnieniu od dotychczas istniejących w kraju izb gospodarczych nie ma ona charakteru branżowego, zrzesza trzy grupy podmiotów, od współdziałania których zależy skuteczność realizacji wszelkich programów innowacyjnych: jednostki naukowe, przedsiębiorców i instytucje finansowe. Obecnie członkiem Izby jest ponad 100 przedsiębiorstw wysokiej techniki, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansowe i parki naukowo-technologiczne.

Celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz likwidacja barier prawnych, finansowych i środowiskowych w tym zakresie. Podstawowym zadaniem Izby jest wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

więcej ...

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.obsługuje inwestorów już od ponad 20 lat. Misją PAIiIZ jest zachęcanie zagranicznych firm do rozpoczęcia działalności w Polsce.

Agencja oferuje doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego, pomoc przy interpretacji przepisów i regulacji prawnych, pomoc przy wyszukiwaniu partnerów biznesowych oraz atrakcyjnych lokalizacji dla inwestycji oraz zapewnia pełen dostęp do informacji gospodarczych.

więcej ...

Patron - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.obsługuje inwestorów już od ponad 20 lat. Misją PAIiIZ jest zachęcanie zagranicznych firm do rozpoczęcia działalności w Polsce.

Agencja oferuje doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego, pomoc przy interpretacji przepisów i regulacji prawnych, pomoc przy wyszukiwaniu partnerów biznesowych oraz atrakcyjnych lokalizacji dla inwestycji oraz zapewnia pełen dostęp do informacji gospodarczych.

PAIiIZ kreuje również pozytywny wizerunek Polski w świecie oraz promuje polskie produkty i usługi poprzez organizację konferencji, seminariów i wystaw, wydawanie publikacji o tematyce ekonomicznej, organizację kampanii reklamowych oraz współpracę z mediami.

Kontakt

www.paiz.gov.pl

ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

tel. 22 334 98 75

fax 22 334 98 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KATALOG Liderów

Program Lider Nowych Technologii wspiera i nobilituje innowacyjne firmy od roku 2012. W ciągu czterech lat ponad 70 firm zostało odznaczonych dyplomem i znakiem graficznym Lidera Nowych Technologii. Jest to jedyny w Polsce program wspierający innowacje, który zgromadził tyle znanych i cenionych marek.

pobierz ...
JAS-FBG
JAS-FBG S.A. [www.jasfbg.com.pl] jest jedną z największych spółek z polskim kapitałem w branży TSL funkcjonującą na rynku od 1991 roku, a w ...
więcej ...
SBS
SBS sp. z o. o. – największa w Polsce (pod kątem obrotu oraz liczebności punktów handlowych) sieć hurtowni z branży grzewczej, sanitarnej i ...
więcej ...
ISOL
Firma P.H.U. ISOL s.c. powstała w 1991 roku jako mała, rodzinna firma, zajmująca się zaawansowanymi technologiami systemów grzewczych. ...
więcej ...
BalticWood
Baltic Wood jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się producentów trójwarstwowych i litych podłóg drewnianych na świecie. Działa ...
więcej ...
SmartMedia
SmartMedia to jeden z liderów polskiego rynku producentów specjalistycznego oprogramowania do zarządzania: majątkiem, należnościami i aktami. ...
więcej ...
Wolf
Centrala rekuperacyjna CWL-400 Excellent marki Wolf – wentylacja mechaniczna nowej generacji Zaprojektowanie wydajnej, a zarazem ekonomicznej ...
więcej ...
RHO Software
Inteligentny System Utrzymania i Serwisowania Maszyn MESO CMMS. To rozwiązanie które w kompleksowy sposób wspiera dział Utrzymania Ruchu w ...
więcej ...
Harmann
Wentylacja mechaniczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych - stałociśnieniowy system Sensovent firmy Harmann. Przyjmując jako główne ...
więcej ...
Alfalaval
  Nowoczesne technologie u podstaw rozwoju Alfa Laval Alfa Laval jest światowym dostawcą specjalistycznych urządzeń i rozwiązań ...
więcej ...
Buderus
Grupa Bosch Thermotechnik GmbH, do której należy marka Buderus, to największy producent systemów grzewczych w Europie i ma sieć dystrybucyjną ...
więcej ...
Delfin
Delfin Sp. z o.o. jest liderem na rynku ekologicznych oczyszczalni ścieków. Oferuje: - najnowocześniejsze przydomowe i gminne oczyszczalnie ...
więcej ...
S4H
S4H – Dopasuj Nasze programy do potrzeb Twojej firmy Spółka S4H, chociaż została założona w 2009 roku, swoje korzenie posiada w początkach ...
więcej ...
Macrologic
Macrologic specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Bazując na kompetencjach konsultantów ...
więcej ...
ILUO
Firma ILUO specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania wspierającego działalność małego i średniego biznesu. Doświadczenia zdobyte przez ...
więcej ...
Tytan Professional
ZAPRAWA MURARSKA CIENKOWARSTWOWA Tytan Professional to nowoczesna i gotowa do użycia zaprawa, którą stosuje się do murowania ścian ...
więcej ...
Makroterm
Zintegrowane Ogrzewanie z funkcją buforowania energii odnawialnej to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na optymalne i bezpieczne ...
więcej ...
Ralston
Ekologiczne farby do wnętrz Ralston to niezależna holenderska firma rodzinna, która od 1916 r. odnosi sukcesy w produkcji i sprzedaży farb w ...
więcej ...
OknoPlus
W dobie globalizacji i komercjalizacji OknoPlus z dystansem podchodzi do masowej produkcji. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klientów ...
więcej ...
Aquaphor
AQUAPHOR to światowy producent szerokiej gamy filtrów i sorbentów do oczyszczania wody. Marka należy do amerykańskiej korporacji Electrophor ...
więcej ...
Invado
Drzwi Strada Okleinowane drzwi Strada to propozycja dla tych, którzy cenią dekoracyjny minimalizm. Stanowią bowiem połączenie niezawodnej ...
więcej ...
ArCADiasoft
Firma ArCADiasoft Chudzik sp. j. jest polską firmą działającą na rynku oprogramowania dla budownictwa, architektury i instalacji od 1997 roku, ...
więcej ...
Reflex
Firma Reflex wchodzi w skład holdingu WINKELMANN GROUP GmbH+Co.KG, którego siedziba od 115 lat znajduje się w Niemczech, w Nadrenii ...
więcej ...
Dimplex
Grupa Glen Dimplex założona w 1973 roku jest obecnie największą na świecie firmą produkującą elektryczne urządzenia grzewcze. Jest ...
więcej ...
Eckert
Innowacja jest słowem, które najlepiej oddaje filozofię firmy Eckert. Działając na rynku przecinarek już od 1990 roku, wprowadziliśmy wiele ...
więcej ...
Nikol
Rekuperatory NIKOL Nowoczesna technologia w polskim wydaniu Firma NIKOL Jan Nikołajuk istnieje na rynku od 1983 r., początkowo pod nazwą: ...
więcej ...
Young Digital Planet S.A.
Young Digital Planet S.A. stanowi część Sanoma Learning, europejskiego lidera w dziedzinie drukowanych i cyfrowych rozwiązań dla edukacji. ...
więcej ...
DTM
Firma DTM System zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych. Jesteśmy całkowicie polską firmą. Posiadamy własny ...
więcej ...
Smart Technology Group
Smart Technology Group to szwajcarsko - polska firma technologiczna, która powstała z myślą o projektowaniu i produkcji nowatorskich, ...
więcej ...
WELD
Jesteśmy liderem w produkcji wysokiej jakości maszyn i urządzeń z dziedziny zgrzewalnictwa w Polsce. Specjalizujemy się w budowie zgrzewarek ...
więcej ...
SAYMON
Firma SAYMON, to firma innowacyjna i nowoczesna, to firma z wizją, której motto brzmi: „Problem klienta jest naszym problemem, ale nie ...
więcej ...
Buderus
Buderus Liderem Nowych Technologii® 2016 Grupa Bosch Thermotechnik GmbH, do której należy marka Buderus, to największy producent systemów ...
więcej ...
COMP Soft
COMP Soft spółka z o.o. COMP Soft Sp. z o.o. istnieje od roku 2000, od początku posiada status Oracle Gold Partner. Zadaniem COMP Soft jest ...
więcej ...
AXIT
PLATFORMA AX4- PROSTE WDROŻENIE- SZYBKA REALIZACJA- ELASTYCZNA ADAPTACJA Firma AXIT oferuje innowacyjne rozwiązania IT wspierające ...
więcej ...
Organika
Podkłady Pianomat to doskonałe podkłady podłogowe pod panele i wykładziny dywanowe. Podkłady Pianomat wytwarzane są w procesie ...
więcej ...
Selena
Selena Produkty zolokrzemowe Tytan® EO: Selena, ceniony na rynku producent chemii budowlanej, poszerzyła swoją ofertę ...
więcej ...
Krause
KRAUSE Firma KRAUSE działa od 1995 roku. Dorobek firmy to kilkaset zrealizowanych projektów wnętrz prywatnych i komercyjnych wykonanych z ...
więcej ...
Moderator
Moderator Spółka z o.o. z siedzibą w Hajnówce (woj. podlaskie) zajmuje się produkcją ekologicznych kotłów i automatycznych urządzeń do ...
więcej ...
Oknoplast
OKNOPLAST to międzynarodowa firma, jeden z pięciu największych producentów okien i drzwi z PVC w Europie. Firma prowadzi działalność na 10 ...
więcej ...
PRO-SERVICE
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o. Firma została założona w 1991.Od 1992 zajęła się detekcją gazów jako firma ...
więcej ...
SFA Poland
Utworzona w 1958 roku spółka SFA zrewolucjonizowała rynek urządzeń sanitarnych, tworząc rozdrabniacz do WC. Sanirozdrabniacz SFA, umożliwia ...
więcej ...
Zamek Ryn
HOTEL ZAMEK RYN**** Przywrócony do świetności po wielu latach, XIV-wieczny zamek w Rynie to miejsce wyjątkowe. Pieczołowicie odrestaurowany, ...
więcej ...
Kratki.pl
Kratki.pl Marek Bal to znany i ceniony producent wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków ...
więcej ...
BARBOR
BARBOR Sp. z o.o. Firma BARBOR Sp. z o.o. jest polskim producentem elementów do wentylacji i klimatyzacji budynków. Nasza działalność to ...
więcej ...
ORAS
Firma Oras jest producentem armatury sanitarnej łączącej ekologiczne rozwiązania, wysoką jakość i nowoczesny design. Producent posiada w ...
więcej ...
ALLIAS
Firma ALLIAS jest firmą produkcyjno usługową. Dzięki potencjałowi obejmującemu dział elektroniki, dział oprogramowania, dział montażu i ...
więcej ...
PVTEC
PVTEC Polska Sp. z o.o. jest pierwszą polską firmą zajmującą się budową linii produkcyjnych do wytwarzania panela fotowoltaicznego. Linie ...
więcej ...
DOMIQ
DOMIQ Sp. z o.o. jest producentem miniaturowych serwerów integracji automatyki domowej, pozwalających na połączenie różnych systemów ...
więcej ...
Schock
Firma Schöck Sp. z o.o. należy do międzynarodowej Grupy Schöck. Przedsiębiorstwo jest liderem w produkcji rozwiązań do izolacji termicznej i ...
więcej ...
MASTER Chemia Budowlana Sp. z o.o.
MASTER Chemia Budowlana Sp. z o.o. od roku 1997 zajmuje się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej. Jest prekursorem i liderem rynku w ...
więcej ...
Pozbud
Pozbud T&R S.A. jest jednym z największych i najstarszych producentów okien i drzwi drewnianych i drewniano-aluminiowych w Polsce - ...
więcej ...
Budmech WT Sp. J.
Budmech WT Sp. J. jest firmą handlową specjalizującą się w sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów z tworzyw sztucznych przeznaczonych ...
więcej ...
Pozbruk
Istniejąca od 27 lat na rynku, firma Pozbruk produkuje nawierzchnie z kostki brukowej oraz systemy Murotherm, Presstone i Gardeo. Ugruntowana w ...
więcej ...
Sanitec KOŁO Sp. z o.o.
Sanitec KOŁO Sp. z o.o. jest jedną z największych w Polsce firm z branży wyposażenia łazienek. W 1993 r. ...
więcej ...
BRUK Sp. z o.o.
BRUK Sp. z o.o. wiodący producent szlachetnej kostki brukowej, płyt tarasowych oraz galanterii betonowej w południowej Polsce, właściciel ...
więcej ...
Modern Line
Modern Line – designerska linia produktów brukowych zachwycająca doskonałością formy! Marka Modern Line to propozycja ...
więcej ...
Makroterm
Zintegrowane Ogrzewanie z funkcją buforowania energii odnawialnej to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na optymalne i bezpieczne ...
więcej ...
Bydgoszcz
Bydgoszcz licząca blisko 360 tys. mieszkańców to największe miasto regionu, ósme, co do wielkości w Polsce. To także jeden z najszybciej ...
więcej ...
ViDiS
ViDiS SA – stawia na monitory interaktywne i inne najnowsze rozwiązania dla sektora edukacji Rola wyspecjalizowanego dystrybutora sprzętu ...
więcej ...
Automatech
Automatech jest polską, specjalistyczną firmą inżynierską z ponad 20-letnim doświadczeniem w działalności na rynku automatyki przemysłowej ...
więcej ...
ECO-PALNIK
W firmie Eco-palnik zajmujemy się produkcją palników pelletowych do kotłów centralnego ogrzewania oraz procesów technologicznych. W ofercie ...
więcej ...
Clima Gold
Wentylacja i klimatyzacja Clima Gold jest polską firmą, produkującą nowoczesne i energooszczędne centrale ...
więcej ...
AgroTom
Firma AGRO – TOM powstała w 2005 roku i prowadzi produkcję maszyn rolniczych, kładąc szczególny nacisk na jakość wykonania naszych ...
więcej ...
Set(h)
O SI SET(H) Systemy Informatyczne Set(h) - Science, Engineering, Technology, Humanity - istnieje na rynku od ponad 20 lat. ...
więcej ...